Godne przyjmowanie Komunii świętej

Apelujemy do polskich Biskupów o zaniechanie praktyki
udzielania Komunii świętej na rękę.

24647
– tyle osób podpisało petycję

Kryzys pobożności

Od długiego czasu w Kościele zanika duchowość eucharystyczna i pietyzm wobec Ciała Pańskiego. Do pogłębienia kryzysu przyczyniła się rozdmuchiwana medialnie pandemia “śmiercionośnego“ wirusa, a działania przeciwepidemiczne objęły m.in. zalecenie przyjmowania Komunii świętej na rękę.  Nie wszyscy wierni są świadomi realnej Obecności Pana w okruchach Chleba Eucharystycznego. Dużym zagrożeniem jest m.in. automatyzm i brak okazywania należnej czci w przyjmowaniu Komunii świętej. Teraz, po odwołaniu obostrzeń sanitarnych zniknął główny pretekst propagowania przyjmowania Komunii na rękę.

Synowska prośba

Zwracamy się do biskupów ordynariuszy, aby na terenie swoich diecezji zaniechali powszechnej praktyki Komunii świętej na rękę. Pragniemy aby troska o najwyższą cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie leżała na sercu wszystkich katolików, bowiem od tej troski zależy również nasze Zbawienie. Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę, wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości na drodze wiary została ponownie ukazana nauka o doniosłości Sakramentu.

Treść petycji:

Wasze Eminencje i Ekscelencje
Czcigodni Księża Kardynałowie,
Arcybiskupi i Biskupi

 

Jako wierni Kościoła Katolickiego, oddani naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wpatrzeni w Jego Najświętszą Matkę – chwałę Apostołów, ośmielamy się prosić abyście na terenie swoich diecezji zaniechali praktyki udzielania Komunii świętej na rękę. Pragniemy, aby troska o najwyższą cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa leżała na sercu wszystkich katolików, bowiem od tej troski zależy również nasze zbawienie. Prosimy, aby poprzez odpowiednią katechezę, wiernym w każdym wieku i stopniu dojrzałości na drodze wiary została ponownie ukazana nauka o doniosłości Sakramentu. 

 

Dwa lata temu Księża Biskupi zalecili przyjmowanie Ciała Pańskiego na rękę. Jednym z argumentów był wzgląd na członków wspólnoty, bojących się o zdrowie swoje oraz swoich bliskich. 

 

Obecnie Ci, którzy do tej pory straszyli nas “śmiercionośnym” wirusem, teraz wycofują się z wszelkich obostrzeń, uznając chorobę przez niego wywoływaną za jedną z licznych zwyczajnych chorób zakaźnych. Pozostawili tym samym społeczeństwo ciężko doświadczone tym nieuczciwym eksperymentem socjalnym. Wraz z zanikiem obostrzeń sanitarnych, zniknął też główny pretekst dla którego zalecano przyjmowanie Komuniii na rękę. Nie wszyscy wierni są świadomi realnej Obecności Pana w okruchach Chleba Eucharystycznego. Dużym zagrożeniem jest m.in. automatyzm i brak okazywania należnej czci podczas przyjmowania Komunii świętej. Niestety, aż do tej pory, w wielu parafiach zachęca się do takiego sposobu przyjmowania Komunii świętej, co może narazić Ciało Pańskie na profanację. 

 

Zwracamy się do Was, Czcigodni Pasterze Kościoła w Polsce, aby zaprzestano propagowania praktyki, która może godzić w cześć Naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przez to szkodzić duszom wiernych bez namysłu przystępujących do Komunii świętej na rękę.

 

W Jezusie Chrystusie

Zaniechanie praktyki udzielania Komunii świętej na rękę

Podpisz apel do polskich Biskupów, aby zaniechali praktyki udzielania Komunii Świętej na rękę

Czy powinniśmy wrócić do przyjmowania Komunii świętej w formie tradycyjnej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>